Politica de rambursare taxe, reprogramări și contestații

Participanții au dreptul la o singura reprogramare care se va face cu minim 48 ore inainte de examen (luni-vineri in intervalul 8.30-18.30),

Participanții au dreptul la o singură sesiune de evaluare pentru fiecare limbă străină testată.

Participanții au dreptul la maxim două sesiuni de reevaluare/ limbă străină testată. Reevaluările vor fi solicitate în termen de maxim 24 ore de la aflarea rezultatelor.

Pentru a solicita o reprogramare/ retragerea/o contestație, vă rugăm să completați/ semnați formularul corespondent de solicitare (modele de mai jos) să il salvati in format pdf și să îl trimiteți prin e-mail pe adresa office@accesis.ro

Participanții au obligația să se intereseze dacă Certificatul Accesis este acceptat la instituția la care îl vor folosi sau la care aplică. Accesis își declină orice răspundere (inclusiv, dar nu numai, pentru pierderile sau prejudiciile directe sau indirecte pe care le-ați putea suferi dumneavoastră și/sau orice terță parte) pentru identificarea incorectă a cerințelor specifice instituției la care veți utiliza Certificatul de atestare lingvistică și/sau orice diplomă Accesis.

EXAMENE

În cazul în care nu ați putut susține un examen/ o reexaminare sau un pre-test, dupa ce ati achitat deja taxele si nici nu ati solicitat reprogramarea vă putem restitui taxa de înscriere astfel:

1. din motive medicale, restituire parțială

2. pentru decesul unui membru apropiat al familiei restituire integrală.

Nu se acordă rambursări dacă nu ați putut participa la examen din alte motive, nu ati anuntat neparticiparea și nu ați solicitat reprogramarea.

Nu se acordă rambursări dacă ați susținut examenul.

Dacă v-ați retras din motive medicale, trebuie să ne trimiteți odata cu cererea, o adeverință de la medic care să precizeze motivele medicale pentru care nu ați anuntat neparticiparea si/sau nu ati putut susține examenul la ora planificată.

Perioada

Trebuie să transmiteți cererea dumneavoastră de retragere și adeverința de la medic în cel mult 48 ore după de la data/ora examenului la care nu v-ați prezentat.

CURSURI

În cazul în care vă retrageți dintr-un curs înainte de a participa la vreo sesiune de curs vă putem restitui taxa de înscriere astfel:

1. din motive medicale, restituire parțială

2. pentru decesul unui membru apropiat al familiei restituire integrală.

Nu se acordă rambursări dacă nu ați putut participa la curs din alte motive.

Nu se acordă rambursări dacă ați participat la prima sesiune de curs și/sau sesiunile urmatoare.

Dacă v-ați retras din motive medicale, trebuie să ne trimiteți odata cu cererea, o adeverință de la medic care să precizeze motivele medicale pentru care nu ați putut participa la curs.

Perioada

Trebuie să transmiteți cererea dumneavoastră de retragere și adeverința de la medic în cel mult 48 ore de la data/ora cursului la care nu v-ați prezentat.

Examene Accesis Certificare Nivel Lingvistic CEFR
Cerere de retragere/ reprogramare evaluare


În atenția Departamentului de Examinare


Subsemnata/ul ____________________________________________, identificat (ă) cu CI seria______ nr____________ și domiciliată în ______ (oraș) Strada _________ Numărul _________ solicit prin prezenta retragerea de la examenul de Certificare a nivelului pentru limba _________, din data _____________, anul ________, ora ________, din motive medicale.

Atașez* declarația medicală în sprijinul cererii mele.


Iau la cunoștință că se va percepe o taxă administrativă de 100 de lei din suma totală achitată.

Data:_______________
Semnătură :____________________
Număr de telefon : _________________
E-mail: ________________________

*Această cerere, împreună cu adeverința medicală, pot fi trimise prin e-mail pe adresa office@accesis.ro, fie în avans, fie în termen de 48 ore de la data / ora examenului pentru care se depune cererea.

NOTA SUBSOL

________________________

Accesis (Sos Colentina, nr 16, Sect 2 /accesis.ro, e-mail: office@accesis.ro) procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul atestării/certificării nivelului lingvistic, în condițiile legii.

Completarea datelor dumneavoastră pe acest formular, constituie consimțământul explicit pentru a prelucra aceste date. * x) – se va indica adresa de primire a corespondenței sau, dacă se dorește primirea răspunsului prin poșta electronica se va indica adresa de e-mail.


Pentru admiterea solicitarii se va completa inclusiv nota de subsol

Contestațiile rezultatelor examenelor

 • Contestațiile se depun în  în termen de cel mult 48 de ore/ 2 zile de la luarea la cunoştinţă despre rezultatele examenelor; luarea la cunostință coincide cu primirea în scris pe e-mail a rezultatului final la examen.
 • Secretariatul înştiinţează evaluatorul despre contestaţie şi apoi trimite raportul contestatarului catre directorul Accesis care va dispune întrunirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz.
 • Contestaţiile rezultatelor la examene se soluţionează în 5-7 zile lucrătoare de la data înregistrării lor.
 • În cazul admiterii contestaţiei, modul de soluţionare se comunică în scris contestatarului pe adresa de e-mail de pe care a fost transmisă contestația. Modul de soluţionare se va comunica şi evaluatorului care a desfăşurat exaemenul candidatului în cauză.
 • În cazul respingerii contestației, candidatul are dreptul să solicite o singură reexaminare în maxim 5 zile de la data transmiterii soluției.
 • Reexaminarea se face după achitarea taxei de reexaminare.
 • În cazul în care candidatul nu solicită reexaminarea în termenul stabilit de 5 zile lucrătoare, va pierde dreptul la reexaminare pentru anul în curs. Taxa de evaluare nu se restituie.
 • NOTA IMPORTANTA: Diploma finală nu va conține rezultatul la examenul initial ci rezultatul obtinut la examenul pe care l-ati sustinut din nou in urma contestației. Astfel, Accesis va transmite o singura diploma finala.

Examene Accesis Certificare Nivel Lingvistic CEFR

CONTESTAȚIE REZULTAT EXAMEN

 

Catre, DOAMNA PRESEDINTA A COMISIEI DE CONTESTATIE ACCESIS LA EXAMENUL DE LIMBA _____________

 

Sesiunea din data ______

 

Stimata doamnă Presedintă, 

 

Prin prezenta, subsemnatul(a) ____________________, domiciliat(a) in____________________ posesor/ posesoare a CI seria ______nr ______ , eliberat de Politia.______ oras ______ Judet ______

 

In urma luarii la cunostinta a rezultatatului evaluarii efectuate in urma examenului pentru atribuirea Certificatului de Competență lingvistică  la limba _____________________ sesiunea din data de ________ , ora ________ depun prezenta 

 

CONTESTATIE

 

impotriva rezultatului obtinut la examenul pentru atribuirea Certifcatului de Competență lingvistică de limbă ________ solicitandu-va ca prin decizia de solutionare a prezentei contestatii sa admiteti in totalitate contestatia formulata de subsemnat (a) si pe cale de consecinta, sa dispuneti reevaluarea raspunsurilor si modificarea punctajului acordat in sensul promovarii examenului, pentru urmatoarele MOTIVE. 

 

Urmare a examinarii raspunsurilor subsemnatului/ subsemnatei, examinatorul mi-a acordat un punctaj de ________ , nivelul ________ rezultat pe care il consider necorespunzator fata de continutul raspunsurilor la cele ________ de intrebari, dupa cum voi arata in continuare. 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

( IMPORTANT ESTE MODUL CUM SE ARGUMENTEAZA) 

 

De aceea, avand in vedere cele de mai sus, solicit pe aceasta cale sa admiteti in totalitate contestatia formulata de subsemnat(a) si pe cale de consecinta, sa dispuneti reevaluarea raspunsurilor si modificarea punctajului acordat in sensul promovarii examenului.

 

Doresc sa primesc rezultatul contestației *

1. Prin posta electronica pe adresa de e-mail __________________

2. Prin curier pe adresa __________________

 

 

Cu stima, ______

 

 

Data:_______________
Semnătură :____________________
Număr de telefon : _________________
E-mail: ________________________

 

 

 

 

DOAMNEI PRESEDINTE AL COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA EXAMENUL DE LIMBA ________________________

*Această cerere va fi completată manual, scanată și trimisă prin e-mail pe adresa office@accesis.ro, în termen de 2 zile lucrătoare de la data examenului pentru care se depune cererea.

NOTA SUBSOL

________________________

Accesis (Sos Colentina, nr 16, Sect 2, Sect 2 www.accesis.ro, e-mail: office@accesis.ro) procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul atestării/certificării nivelului lingvistic, în condițiile legii.

Completarea datelor dumneavoastră pe acest formular, constituie consimțământul explicit pentru a prelucra aceste date. * x) – se va indica adresa de primire a corespondenței sau, dacă se dorește primirea răspunsului prin poșta electronica se va indica adresa de e-mail.


Pentru admiterea solicitării se va completa inclusiv nota de subsol

Condiții reexaminare

In cazul in care considerati ca examenul sustinut deja nu a fost concludent sau nu ilustrează nivelul pe care considerați că îl aveți în mod real, puteți solicita o reexaminare cu un alt evaluator, intr-o alta zi.

 • Puteți solicita reexaminarea în maxim 24 de ore de la data la care ați luat la cunostință rezultatul la examen; luarea la cunostință coincide cu primirea în scris pe e-mail a rezultatului final la examen. În cazul în care candidatul nu solicită reexaminarea în acest termen, va pierde dreptul la reexaminare pentru anul în curs.
 • Reexaminarea se face după achitarea taxei de reexaminare. Taxele de examinare si reexaminare nu se restituie.
 • Accesis va dispune organizarea unei noi sesiuni de reexaminare în 2-7 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitarii scrise de reexaminare din partea candidatului.
 • NOTA IMPORTANTA: In urma celor doua examene veți primi o singura diploma. Diploma finală va conține rezultatul obtinut in urma reexaminarii /reevaluarii.

Examene Accesis Certificare Nivel Lingvistic CEFR
Cerere de reexaminare/ reprogramare


În atenția Departamentului de Examinare/ Reexaminare


Subsemnata/ul ____________________________________________, identificat (ă) cu CI seria______ nr____________ și domiciliată în ______ (oraș) Strada _________ Numărul _________ solicit prin prezenta reexaminarea/ reprogramarea in vederea obținerii Certificatului de limba _________.

REEXAMINARE* (se va completa in cazul solicitarii de reexaminare)

Urmare a examenului din data de _____________, anul ________, ora ________ am susținut examenul de certificare a nivelului meu actual de limba _____________ în urma căruia examinatorul mi-a acordat un punctaj de ________ , nivelul ________ rezultat pe care il consider necorespunzator nivelului meu lingvistic real.

Ca urmare, va rog sa dispuneti organizarea unei sesiuni speciale de reexaminare cu un alt evaluator.


Am luat la cunoștință că se va percepe taxa pentru serviciul de reexaminare a cărei dovadă de plată o atașez. Am luat la cunoștință că această taxă nu poate fi returnată.

REPROGRAMARE ** (se va completa in cazul solicitarii de reprogramare)

Urmare a examenului programat in data de _____________, anul ________, ora ________ va rog sa dispuneti reprogramarea mea la urmatoarea dată/oră disponibilă.


Am luat la cunoștință că se va percepe taxa pentru serviciul de reprogramare a cărei dovadă de plată o atașez. Am luat la cunoștință că această taxă nu poate fi returnată.

Data:_______________
Semnătură :____________________
Număr de telefon : _________________
E-mail: ________________________

*Această cerere, va fi trimisă prin e-mail pe adresa office@accesis.ro, in 24 de ore de la data comunicarii pe e-mail a rezultatului final la examenul de certificare pentru care se solicita reexaminarea.

**Această cerere, va fi trimisă prin e-mail pe adresa office@accesis.ro, cu cel putin 48 de ore inainte de ora la care ați fost programat/ă.

NOTA SUBSOL

________________________

Accesis (Sos Colentina, nr 16, Sect 2, Sect 2 www.accesis.ro, e-mail: office@accesis.ro) procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul atestării/certificării nivelului lingvistic, în condițiile legii.

Completarea datelor dumneavoastră pe acest formular, constituie consimțământul explicit pentru a prelucra aceste date. * x) – se va indica adresa de primire a corespondenței sau, dacă se dorește primirea răspunsului prin poșta electronica se va indica adresa de e-mail.


Pentru admiterea solicitarii se va completa inclusiv nota de subsol